PRODUKTY A SLUŽBY O NÁS NOVINKY NÁHRADNÍ PLNĚNÍ KONTAKTY

Oznámení

Dne 1. srpna 2023 nabývá účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.


Zákon o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon transponují do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.


Zákon o ochraně oznamovatelů a doprovodný změnový zákon zakotvují ochranu širokému okruhu osob vykonávajících práci v soukromém i veřejném sektoru pro případ, že oznámí protiprávní jednání, ke kterému došlo u organizace, ve které pracují.

Chráněni před odvetnými opatřeními budou zejména:


 • zaměstnanci,
 • obchodní partneři zaměstnavatelů,
 • OSVČ,
 • stážisté,
 • dobrovolníci,
 • ale také na společníci, osoby ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech a osoby vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné smlouvy. Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli. Chráněny jsou i osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osoby, které oznámení umožnily nebo usnadnily a dále osoby, které jsou s oznamovateli nějakým způsobem spojeny v pracovním kontextu.

V praxi ochranu oznamovatelů posílí zejména hmotněprávní zákaz odvetných opatření a obrácené důkazní břemeno ve sporech týkajících se odvetných opatření.

V režimu uvedených zákonů lze oznamovat jednání, které:


 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje samotný zákon o ochraně oznamovatelů,
 • porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie upravující oblasti vymezené evropskou směrnicí, jejichž společným jmenovatelem je ochrana zájmů Evropské unie. Jde např. o oblast zadávání veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či oblast ochrany životního prostředí.

Více informací o tom, jak službu Whistleblowing použít najdete na následujícím odkazu.


Informace před podáním oznámení

Informace před podáním oznámení


Pověřenými zaměstnanci pro příjem oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému jsou Bc. Iva Kubová a Anna Nedošínská. Telefonické rozhovory nejsou nahrávány. Oznámení lze zaznamenat pouze v případě osobního setkání. O přijetí oznámení budete vyrozuměni do 7 dnů od přijetí oznámení.


Oznámení lze podat rovněž prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zaměstnavatele. Oznamovatel si může svobodně zvolit, který systém pro podání oznámení zvolí.


Oznámení je posuzováno z hlediska jeho důvodnosti a v případě, že je posouzeno jako důvodné, je postoupeno příslušnému orgánu veřejné moci k dalšímu prošetření. O výsledku posouzení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od přijetí oznámení a v odůvodněných případech tuto lhůtu lze prodloužit o dalších 30 dnů.


Pověřený zaměstnanec nesmí údaje z oznámení poskytnout třetí osobě, která není také ustanovena jako pověřená osoba s výjimkou předávání informací příslušnému orgánu veřejné moci podle jiných právních předpisů. O takovémto postupu je oznamovatel vždy předem informován.


Oznamovatel může oznámení podat osobně, telefonicky, emailem, prostřednictvím zabezpečeného formuláře.

Ústní oznámení je možné podat až poté, co se oznamovatel domluví na termínu schůzky.

O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.


Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamovatelem spojit. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení.


Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé a že se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.


Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.


Oznamovatel by měl mít konkrétní důvody pro to se domnívat, že jím oznamované protiprávní jednání spadá pod ochranu zákona o ochraně oznamovatelů. Doplnění oznámení o věrohodné či ověřitelné informace nebo doklady o ohlašovaném protiprávním jednání mohou pozitivně ovlivnit způsob a výsledek prošetření oznámení.


Pozn.:  Oznámení skutečností, které by se netýkaly jedné z těchto uvedených oblastí, lze oznámit v případě podezření na spáchání trestného činu přímo orgánům činným v trestním řízení.

Oznámení lze podat prostřednictvím:


 • e-mailu: oznameni@kalnex.cz,
 • telefonu: 725 478 877,
 • nebo zabezpečeného formuláře (níže):
Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či e-mail, jehož prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamovatelem spojit. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení.

Vaše jméno:
Vaše příjmení:
! E-mail:
! Telefon:
! Text oznámení:
0 / 800
max. 800 znaků
Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádné prošetřit.

Přiložte veškeré relevantní důkazy prokazující skutečnosti uvedené v oznámení.
Přílohy:  
(max. 5 MB)

(max. 5 MB)


2009 ....... 2018 ....... 2023 ....... 2024 © oznameni.kalnex.cz
webdesign | websystem | KAO.cz